Chính sách bảo vệ thông tin cá n Từ chối thu thập Email trái phép
Chính sách bảo vệ thông tin cá n
DULUWON
(“www.duluwon.com”, sau đây gọi là “Trang chủ DULUWON”) bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng cũng như quyền và lợi ích của người dùng theo Bộ luật bảo vệ thông tin cá nhân, đồng thời áp dụng các chính sách dưới đây để có thể dễ dàng giải quyết các khiếu nại của người dùng liên quan đến thông tin cá nhân. Khi công ty sửa đổi Chính sách xử lý thông tin cá nhân, (“Trang chủ DULUWON”) sẽ đăng tải các nội dung thông báo lên trang web của công ty (hoặc thông báo riêng cho từng người).
○ Chính sách này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

1. Mục đích xử lý thông tin cá nhân

(“www.duluwon.com”, sau đây gọi là “Trang chủ DULUWON”) xử lý thông tin cá nhân cho các mục đích sau. Thông tin cá nhân đã xử lý sẽ không được sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác ngoài các mục đích dưới đây và sẽ xin chấp thuận của chủ thể thông tin trước khi thay đổi mục đích sử dụng.
a. Đăng ký và quản lý thành viên trên trang chủ
Thông tin cá nhân được xử lý nhằm mục đích xác nhận ý định đăng ký thành viên, nhận dạng và xác thực để cung cấp dịch vụ thành viên, duy trì và quản lý tư cách thành viên và ngăn chặn việc sử dụng dịch vụ trái phép.
b. Cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ
Thông tin cá nhân được xử lý nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh và xác thực cá nhân.
c. Sử dụng cho tiếp thị và quảng cáo
Thông tin cá nhân được xử lý nhằm mục đích phát triển các dịch vụ (sản phẩm) mới, cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh, xác định tần suất truy cập hoặc thống kê về việc sử dụng dịch vụ của các thành viên.

2. Thông tin các tệp thông tin cá nhân

1. Tên tệp thông tin cá nhân: Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của DULUWON CO., LTD.
Hạng mục thông tin cá nhân: Email, câu hỏi và câu trả lời để xác định mật khẩu, mật khẩu, ID đăng nhập, số điện thoại công ty
Phương pháp thu thập: Trang chủ
Cơ sở để lưu giữ: -
Thời hạn lưu giữ: Bán vĩnh viễn
Quy định pháp luật liên quan: Hồ sơ liên quan đến việc thu thập/xử lý và sử dụng thông tin tín dụng: 3 năm

3. Thời hạn xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân

(“Trang chủ DULUWON”) xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân trong thời hạn xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân được quy định tại các pháp luật liên quan hoặc trong thời hạn đã thỏa thuận khi thu thập thông tin cá nhân từ chủ thể thông tin đó.
② Dưới đây là thời hạn xử lý và lưu giữ từng loại thông tin cá nhân.
1.<Đăng ký và quản lý thành viên trên trang chủ>
Thông tin cá nhân liên quan đến <Đăng ký và quản lý thành viên trên trang chủ> được lưu giữ và sử dụng cho các mục đích nêu trên kể từ ngày được sự đồng ý thu thập, sử dụng cho đến thời điểm .
Cơ sở để lưu giữ: -
Quy định pháp luật liên quan: 1) Hồ sơ liên quan đến việc thu thập/xử lý và sử dụng thông tin tín dụng: 3 năm
2) Hồ sơ liên quan đến khiếu nại của người tiêu dùng hoặc giải quyết tranh chấp: 3 năm
Cơ sở áp dụng ngoại lệ: -

4. Chủ thể thông tin và người sử dụng quyền, nghĩa vụ của người đại diện hợp pháp cũng như sử dụng cách thức thực hiện các quyền, nghĩa vụ đó có thể thực hiện các quyền sau đây với tư cách là chủ thể thông tin cá nhân.

① Chủ thể thông tin có quyền yêu cầu DULUWON CO., LTD. thực hiện quyền xem, chỉnh sửa, xóa bỏ và ngừng xử lý thông tin cá nhân bất cứ lúc nào.
② Các quyền ở khoản 1 có thể được thực hiện bằng cách gửi văn bản, Email, fax, v.v. đến DULUWON CO., LTD. theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Nghị định thi hành Bộ luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân và DULUWON CO., LTD. sẽ nhanh chóng thực hiện các biện pháp xử lý.
③ Các quyền ở khoản 1 có thể được thực hiện thông qua người đại diện hợp pháp của chủ thể thông tin hoặc thông qua những người đại diện khác ví dụ như người được ủy quyền. Trong trường hợp này, người dùng phải nộp giấy ủy quyền theo mẫu phụ lục số 11 của Thông tư hướng dẫn thi hành Bộ luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân.
④ Quyền của chủ thể thông tin có thể bị hạn chế theo quy định tại khoản 5 Điều 35 và khoản 2 Điều 37 Bộ luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân đối với các yêu cầu xem và ngừng xử lý thông tin cá nhân.
⑤ Người dùng không được yêu cầu chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân nếu thông tin cá nhân đó được quy định là đối tượng thu thập trong các quy định pháp luật khác.
⑥ Khi có yêu cầu xem, yêu cầu chỉnh sửa và xóa, yêu cầu ngừng xử lý thông tin cá nhân theo quyền lợi của chủ thể thông tin, DULUWON CO., LTD. sẽ xác nhận xem người yêu cầu là chủ thể thông tin hay là người đại diện hợp pháp.

5. Tạo các mục thông tin cá nhân được xử lý

(“www.duluwon.com”, sau đây gọi là “Trang chủ DULUWON”) xử lý các mục thông tin cá nhân như sau.
1<Đăng ký và quản lý thành viên trên trang chủ>
Hạng mục bắt buộc: Email, câu hỏi và câu trả lời để xác định mật khẩu, mật khẩu, ID đăng nhập, số điện thoại công ty, tên công ty
- Hạng mục tùy chọn:

6. Hủy bỏ thông tin cá nhân

Về nguyên tắc, (“Trang chủ DULUWON”) sẽ hủy bỏ các thông tin cá nhân ngay lập tức sau khi đạt được mục đích xử lý thông tin cá nhân. Thủ tục, thời hạn và phương pháp hủy bỏ như sau.
- Thủ tục hủy bỏ
Sau khi đạt được mục đích, các thông tin do người dùng nhập vào sẽ được chuyển đến cơ sở dữ liệu riêng (hoặc hồ sơ riêng nếu là thông tin trên giấy tờ) và được lưu giữ trong một thời gian nhất định hoặc bị hủy bỏ ngay lập tức theo chính sách nội bộ và các quy định pháp luật khác có liên quan. Tại thời điểm này, thông tin cá nhân được chuyển đến cơ sở dữ liệu sẽ không được sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác trừ khi pháp luật yêu cầu.
- Thời hạn hủy bỏ
Khi thông tin cá nhân của người dùng đã quá thời hạn lưu giữ thông tin cá nhân, trong vòng 5 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn lưu giữ, nếu thông tin cá nhân đó không còn cần thiết, chẳng hạn như đã đạt được mục đích xử lý thông tin cá nhân, hủy bỏ dịch vụ, chấm dứt hoạt động kinh doanh, v.v. thì thông tin cá nhân đó sẽ được hủy bỏ trong vòng 5 ngày kể từ ngày được công nhận là không cần xử lý tiếp.
- Phương pháp hủy bỏ
Các thông tin dưới dạng tệp điện tử được sử dụng phương pháp kỹ thuật không cho phép tái tạo bản ghi. Các thông tin cá nhân in trên giấy sẽ được hủy bỏ bằng cách cắt nhỏ hoặc thiêu hủy.

7. Các nội dung liên quan đến việc cài đặt, vận hành và từ chối các thiết bị thu thập thông tin cá nhân tự động

DULUWON CO., LTD. không sử dụng các “cookie” để lưu trữ thông tin sử dụng của chủ thể thông tin và truy xuất thông tin đó theo thời gian.

8. Chỉ định người quản lý bảo vệ thông tin cá nhân

(“www.duluwon.com”, sau đây gọi là “Trang chủ DULUWON”) chỉ định người sau đây làm người quản lý bảo vệ thông tin cá nhân, là người chịu trách nhiệm quản lý chung về xử lý thông tin cá nhân, giải quyết khiếu nại và khắc phục thiệt hại của các chủ thể thông tin liên quan đến xử lý thông tin cá nhân, v.v.

▶ Người quản lý bảo vệ thông tin cá nhân
Họ tên: SONG JONG SEOP
Chức danh: Trụ sở kinh doanh
Chức vụ: Giám đốc đại diện
Thông tin liên hệ: 02-558-2876, yooonseo_@nate.com, 02-563-3522
※ Bạn sẽ được kết nối với bộ phận phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân.

② Nếu có bất cứ thắc mắc, khiếu nại, yêu cầu khắc phục thiệt hại nào liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân xảy ra trong quá trình sử dụng dịch vụ (hoặc hoạt động kinh doanh) của (“www.duluwon.com”, sau đây gọi là “Trang chủ DULUWON”), chủ thể thông tin có thể liên hệ với người quản lý và bộ phận phụ trách bảo vệ thông tin. (“www.duluwon.com”, sau đây gọi là “Trang chủ DULUWON”) sẽ nhanh chóng trả lời và xử lý các yêu cầu từ chủ thể thông tin.

9. Thay đổi chính sách xử lý thông tin cá nhân

① Chính sách xử lý thông tin cá nhân này được áp dụng kể từ ngày có hiệu lực, và nếu phát sinh hạng mục bổ sung, xóa bỏ, chỉnh sửa theo quy định của pháp luật hoặc chính sách này thì các nội dung thay đổi sẽ được thông báo 7 ngày trước khi thi hành.

10. Các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin cá nhân

(“Trang chủ DULUWON”) đang thực hiện các biện pháp về mặt kỹ thuật, hành chính và vật lý cần thiết để đảm bảo an toàn như dưới đây căn cứ theo quy định tại Điều 29 Bộ luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân.
1. Giảm thiểu số lượng và tiến hành đào tạo cho các nhân viên xử lý thông tin cá nhân
Chúng tôi đang triển khai các biện pháp quản lý thông tin cá nhân bằng cách chỉ định nhân viên xử lý thông tin cá nhân và giới hạn để giảm thiểu số lượng nhân viên phụ trách.
2. Thiết lập và thực hiện kế hoạch quản lý nội bộ
Chúng tôi đã thiết lập và đang triển khai kế hoạch quản lý nội bộ để xử lý thông tin cá nhân một cách an toàn.