Chính sách bảo vệ thông tin cá n Từ chối thu thập Email trái phép
Từ chối thu thập Email trái phép
DULUWON
Không được sử dụng chương trình thu thập Email hoặc các thiết bị kỹ thuật khác để thu thập trái phép các địa chỉ Email được đăng trên trang web này, nếu vi phạm sẽ bị xử lý hình sự theo Bộ Luật Mạng Thông tin và Truyền thông.